About presented data

Taxonomické pojetí a nomenklatura rostlin v Databance květeny České republiky i v této internetové prezentaci se řídí Klíčem ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002). Oproti citované příručce však obsahuje navíc některé druhy a jiné taxony rostlin, které nejsou v tomto klíči uvedeny. Zejména jde o pěstované rostliny a jejich kultivary nebo o vzácně zavlékané druhy (viz též seznam jmen cévnatých rostlin spravovaný Botanickým ústavem AV ČR).

Lokalizace nálezů v internetové prezentaci je založena na mapovací síti středoevropského síťového mapování se základní přesností čtvrtiny základního pole, tj. kvadrant. Zahrnuty jsou však i záznamy uložené v databází pouze s přesnosti na úrovni základního pole (tj. 6′ zeměpisné šířky × 10′ zeměpisné délky). Záznamy lokalizované v databázích pomocí souřadnic byly pro účely této prezentace dodatečně přepočteny na kvadranty síťového mapování.

Nálezy z Floristické Dokumentace - FLDOK Botanického ústavu AV ČR Průhonice, které momentálně tvoří největší část zde prezentovaných dat, jsou v podobě počítačové databáze shromažďována od roku 1992. Údaje o výskytu rostlin jsou do ní ukládány v té podobě, jaké byly uveřejněny, tj. zejména pod původním vědeckým jménem rostliny. Před převodem těchto starších dat (převedeno celkem 1 114 034 záznamů, které byly k 15. 11. 2005 uloženy v databázi FLDOK) do Databanky květeny České republiky bylo nutné sjednotit přes 8 200 jmen rostlin na taxonomické pojetí a nomenklaturu Klíče ke květeně české republiky. Ačkoli jsme tomuto převodu věnovali velkou péči, bez původního kontextu bylo třeba v některých případech přijmout arbitrární řešení na základě úvahy, zda představuje větší škodu ztráta informace, anebo chybný převod. Původní jméno, pod kterým byl nález uveřejněn, je však nadále k dispozici v textovém výpisu této prezentace. Nová verze databanky květeny České republiky v Botanickém ústavu AV ČR je v současnosti vedena v Systému pro sběr, organizaci, analýzu a syntézu dat Janitor (http://janitor.cenia.cz), vyvíjeném Laboratoří GIS České informační agentury životního prostředí CENIA (www.cenia.cz).

Česká národní fytocenologická databáze je spravována v databázovém systému Turboveg for Windows (www.synbiosys.alterra.nl/turboveg).

Prezentaci nálezových údajů z obou databází zajišťuje webová aplikace, kterou připravil tým Adamna NET z Brna (www.adamna.net).

Využití prezentovaných údajů vyžaduje aspoň základní floristickou a fytogeografickou erudici. Majitelé a správci prezentovaných dat představují ve vlastním oboru renomované instituce a jsou si vědomi toho, že i přes soustavnou péči jsou data tohoto druhu zatížena jistým množstvím nejrůznějších chyb a omylů. Uvádíme jen tři nejdůležitější typy chyb, s kterými potenciální uživatelé musí počítat:

(1) Základní jsou determinační omyly. Jejich množství závisí na znalostech a zkušenosti každého terénního botanika a liší se podstatně podle taxonomických skupin. V případě běžných druhů nepředstavují tyto omyly závažný problém, ačkoli jsou při analýze dat prakticky neodstranitelné. V případě vzácných druhů se specifickým rozšířením lze jistou část determinačních omylů odhalit a verifikovat; to však vyžaduje velkou floristickou erudici a systematickou péči. Důrazně upozorňujeme, že většina zde prezentovaných údajů žádnou verifikací neprošla.

(2) Další jsou chyby vzniklé při zápisu, zpracování a publikaci dat. Zejména v současnosti vzniká množství chyb při počítačovém zpracování údajů: jde o různé technické chyby, posuny řádků v tabulkách a seznamech, záměny čísel lokalit nebo chyby vzniklé při zadávání do databází s výběrem taxonů podle počátečních písmen. V minulosti vznikaly tyto chyby při sazbě a redakčním zpracování floristických a fytocenologických prací. O možnostech odstranění těchto omylů platí zhruba totéž co v předchozím případě.

(3) Běžným typem jsou mylné lokalizace nálezů. Menší část vzniká chybnou lokalizací při uveřejnění nálezu, větší část pak při interpretaci lokalit během zadávání údajů do databáze. Jde zejména o chybnou interpretaci místních jmen v případě stejnojmenných obcí. Většina těchto chyb je při analýze dat odstranitelná, zejména pokud se k lokalitě vážou nálezy vzácných druhů omezeného rozšíření.

Nemůžeme proto ručit za spolehlivost prezentovaných údajů. Naším cílem je však trvale zlepšovat kvalitu těchto dat, a proto uvítáme jakékoli upozornění na zřejmé nebo pravděpodobné nesrovnalosti. K tomu lze využít zejména textový výpis z databáze, kde je možné každý údaj komentovat pomocí zprávy elektronickou poštou.