O prezentovaných datech

Rozpisy floristické literatury do roku 1945

Sbírka obsahuje výpisy a výstřižky z floristické literatury od počátku novodobého floristického výzkumu přibližně do konce roku 1945. Soubor, který měl sloužit jako základ plánované velké Květeny Československa, vznikal asi od roku 1936 souběžně s úplnou bibliografií floristických a taxonomických prací, které se týkají cévnatých rostlin na území tehdejšího Československa. Takto připravená bibliografie vyšla s autorstvím K. Domina a J. Futáka v roce 1960 v Bratislavě pod titulem Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952, sbírka výstřižků a výpisků je v současnosti uložena v taxonomickém oddělení Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. Výstřižky nebo výpisky z literatury i neuveřejněných rukopisných prací a terénních zápisníků jsou setříděny podle druhů a nalepeny na papíře nebo uloženy volně v obálkách.

V letech 2008 a 2009 byla v rámci projektu MŠMT 2B06178 pod vedením doc. Z. Münzbergové naskenována část kartotéky, která obsahuje údaje o výskytu kriticky ohrožených druhů podle aktuálního červeného seznamu. Skenování organizačně zajišťovala Anna Šmídová z Botanického ústavu AV ČR. Takto získané datový soubor k dalšímu zpracování připravil J. Danihelka. Do formátu pdf převedl obrazové dokumenty A. Klíma z firmy Adamna NET v Brně. Takto připravená pdf metodou OCR (optical character recognition) zpracoval M. Růžička z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Vzhledem k tom, že velký počet lístků byl napsán rukou psacím písmem, což brání úspěšnému použití metody OCR, je třeba na plnotextové hledání pohlížet pouze jako na doplňkovou funkci.

Doporučená citace: Anonymus (2010–): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – In: Virtuální floristická kartotéka. URL: http://florabase.cz/kartoteka/.

Rozpisy floristické literatury po roce 1945

Sbírka obsahuje výpisy a výstřižky z floristické literatury uveřejněné po druhé světové válce. Práce byly zahájeny v roce 1958 v tehdejší České botanické společnosti. Sbírka navazuje na rozpisy floristické literatury do roku 1945 a její doplňování skončilo nejpozději v době, kdy pod vedením dr. P. Tomšovice začalo ukládání floristických údajů do databáze FLDOK. V současnosti je sbírka uložena v taxonomickém oddělení Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. Výstřižky nebo výpisky z literatury jsou nalepeny na papíře nebo uloženy volně v obálkách.

Výstřižky jsou nalepeny na papíře nebo uloženy volně v obálkách. V letech 2008 a 2009 byla v rámci projektu MŠMT 2B06178 pod vedením doc. Z. Münzbergové naskenována část kartotéky, která obsahuje údaje o výskytu kriticky ohrožených druhů podle aktuálního červeného seznamu. Skenování organizačně zajišťovala Anna Šmídová z Botanického ústavu AV ČR. Takto získané datový soubor k dalšímu zpracování připravil J. Danihelka. Do formátu pdf převedl oskenované dokumenty O. Klíma z firmy Adamna NET v Brně. Takto připravená pdf metodou OCR (optical character recognition) zpracoval M. Růžička z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Vzhledem k tom, že část lístků byl napsána rukou psacím písmem, což brání úspěšnému použití metody OCR, je třeba na plnotextové hledání pohlížet pouze jako na doplňkovou funkci.

Doporučená citace: Anonymus (2010–): Rozpisy floristické literatury po roce 1945. – In: Virtuální floristická kartotéka. URL: http://florabase.cz/kartoteka/.

František Procházka: Kartotéka vstavačovitých

Kartotéka obsahuje údaje o výskytu vstavačovitých v Čechách, na Moravě, Slovensku a v několika případech i v sousedních státech v blízkosti státních hranic s Českou republikou. Kartotéku založil a vedl ing. František Procházka (1939–2004), významný český botanik a vynikající znalec evropských orchidejí. Krátce před svou smrtí předal svou kartotéku, čítající asi 6000 lístků formátu A6, k dalšímu využití a zpracování I. Jongepierové. V současné době se pracuje na digitalizaci této lístkovnice.

Studenti botaniky P. Dřevojan, P. Novák a T. Peterka na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity kartotéku v listopadu a prosinci 2009 oskenovali. Úpravu získaných datových souborů včetně zpracování metodou OCR (optical character recognition) v informačním systému zajistil J. Danihelka, závěrečnou úpravu karet před vystavením ve virtuální kartotéce na webu O. Klíma z firmy Adamna NET v Brně.

Vzhledem k tom, že velký počet lístků byl napsán rukou psacím písmem, což brání úspěšnému použití metody OCR, je třeba na plnotextové hledání pohlížet pouze jako na doplňkovou funkci.

Doporučená citace: Procházka F. (2010): Kartotéka vstavačovitých. – In: Virtuální floristická kartotéka. URL: http://florabase.cz/kartoteka/.

Za správnost údajů neručíme, uvítáme však upozornění na chyby a omyly, které vznikly při přípravě kartotéčních lístků k prezentaci (kontakt danihel@sci.muni.cz).